Em góp vui
#339

2019-04-26_07-25-26 by Duc Thuan, trên Flickr