Mình chụp cụ vì thấy cụ là một con người mạnh mẽ. Sau lần ngã bệnh, mình thấy cụ chống gậy tập đi từng bước khó khăn. Bẵng đi một thời gian thấy cụ xách một bịch 6 chai nước 1.5 lít nước đi ngoài đường. Mình định giúp thì mới biết cụ đang tập đi cùng 6 chai nước đó.
Giờ này sau 1 năm cụ đã đi lại bình thường.
https://www.dropbox.com/s/5zti9b9ohv...97366.jpg?dl=0