cỏ tối... tối quá chẳng biết focus ở đâu luôn.
1 by chu hung, on Flickr