Lens đã bán với mức giá bán ngay.
Topic đấu giá đến đây kết thúc.