Em đang sài SB-800 seconhand vẫn tốt không bị gì cả