@600, 1/640s cầm tay. Mấy tấm chụp static đều nét. Chống rung hoạt động rất tốt.

Fishing before the show. by Joseph luong, on Flickr