Chiều Xuân Saigon!
M9+21SE
L1395988.1 by Truong Thanh Minh, on Flickr