Mấy cái lab hóa bên nhà B có mà đầy nước cất, hồi trước anh làm thí nghiệm chỗ đấy. Chú vác cái chai đưa cho vợ/gái chạy lên làm 5l chắc thoải mái.