Giờ ebay phải pay tax nên mình cũng rất ít khi mua lại