@ASAV: đồng ý với bạn là dùng chữ tán dóc đúng hơn. Nhưng mình bắt chước theo các bác hay dùng chữ tám.

Phải chi có thớt về môi trường trong mục Tán Gẫu thì mình sẽ bàn tán được nhiều hơn là trong mục Ảnh Hàng Không.