Em góp zui mấy tấm với bác jacklin. Tay nghề em còn yếu, chỉ mong được học hỏi...