đẹp quá..
Nhưng về ý nghĩa thì em hơi thiển cận. Bác chia sẻ tí đi ạ