Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh.
Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh by duc pham, trên Flickr