Bác kiểm tra trên len sẽ có chỗ nối dây syn và gạt về chữ X