Nếu bác có dịp lên Paris thì liên lạc với tôi. Merci