bạn kiếm dc việc chưa bạn, mình cũng đang kiếm chỗ học việc, hic