Tính em nó thẳng mong bác thông cảm. Bác chụp xong lại còn cắt dán thế này thì cần quái gì cái ống hơn 30 quả. Mà bác cũng đừng nên pót cái ảnh này lên làm gì.