Thông báo:

Kể từ 1/11/2013, BQT sẽ áp dụng mức phí mới đối với thành viên tham gia vào box Đấu giá

PHÍ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

- Sau khi đã có người mua hợp lệ, BQT sẽ thu phí bằng 5% giá trị...