Đa mục đích thì mua 35mm, còn tốt nhất thì mua 1 con chân dung với 1 con phong cảnh :)