Nội quy vnphoto.net không chia sẽ phần mềm có bàn quyền, bạn có thể dùng bản demo hoặc trả tiền.