MÌnh không biết và không có thông tin gì về vấn đề này. hjhj