QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ

1. Quy Định Đấu Giá (từ đây trở xuống gọi tắt là QDDG) sẽ điều chỉnh tất cả các hoạt động đấu giá trong forum trừ phi BQT thông báo khác đi.

2. Vì đấu giá là một hoạt động nhỏ...