Theo kinh nghiệm của tôi thi trên lens sẽ có chỉ dẫn là với khẩu độ bao nhiêu thi lấy nét được từ khoảng cách bao nhieu dến bao nhiêu.
ví du: F = 3.5 thì thường lấy nết dc 1 m- 1,2m hay tu 2,5 m- 4m...