Ảnh các bác chộp bằng 7100 mà ngon quá...
E cũng 7100 mà vẫn còn tệ lắm! :(