Em làm thiết kế đồ họa ( Graphic Design ), nghệ thuật cũng không hẳn mà IT cũng không đúng, stick vào ngành nghề khác vậy.