Bác up thử tấm hình lên thì mọi người sẽ dễ tư vấn cho bác hơn.