Tôi đồng ý với các ý kiến vnphoto nên thu phí hoặc tạo ra và cung cấp các tiện ích cho các thành viên mà qua đó tạo nguồn thu cho vnphoto.
Tôi thấy có thành viên góp ý nên mở ngân hàng ảnh là rất...