Em cũng đồng ý vụ này, tuy biết rằng tiêu chí của vnphoto là không muốn thu tiền của thành viên nhưng vnphoto cũng cần nguồn thu để duy trì hoạt động, có lẽ vnphoto nên mở topic trưng cầu về việc này...