Với tư cách là người lớn tuổi trong nhóm DPG và là thành viên lâu năm của vnphoto.
Kính đề nghị các Admin xóa hộ Topic này để giữ hòa khí cho anh em miền Trung và làm cho diễn đàn trong sach hơn:
...