Ánh sáng đẹp, riêng tấm số 5 lại khác hẳn so với các tấm khác.
Tổng thể lại là bác chụp tốt.