tấm Henesy hay thật đó. em khoái tấm này. Cố gắng phát huy nhé bác