Bài viết hay quá e đang mon men sắm đèn ... chắc làm cái 430EX II ..... sắm xong chắc hỏi các bác nhiều ......