Bài viết phản ảnh đúng thực trạng "nhiếp ảnh dự thi".Cám ơn tác giả