được sự giảng dạy trực tiếp của thầy Thủy, học phí như vậy quá tốt rồi.