Đây là chim em nuôi trong chuồng tập thể ở nhà, mấy hôm nay không đi đâu ra đường được, buồn quá nên vác máy ra ban công ngồi "canh" chúng nó:innocent:...