Chim này là chim gì đó bác ơi, mình mới thấy lần đầu luôn đó.