Mặc dù hiện nay ít có anh em vào forum, nhưng topic này hàng hóa vẫn bán chạy quá hahaha