Không thấy nói đến các thiết bị chạy IOS bacq Dương.