Bon chen tí ạ, em nhà nghèo dùng con Samsung ES65 thôi ợ.
http://farm6.staticflickr.com/5321/8814891440_1fc928844f.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5469/8814875784_03bd0f80c5.jpg