pentax phải mời bác chủ thớt về viết intro quảng cáo sản phẩm mới phải. Đọc bài cảm nhận của bác lại muốn mua 1 em