"Khỉ" thật (^_) mò vào đây chỉ tổ thèm thuồng và khâm phục bác tri tran thôi ! Bao giờ mới có LF đây ! Hy vọng là một ngày không xa !