Tuổi thơ gắn liền với cái này, học lớp 3 đã dám xách mày này vào trường chụp cho thầy cô.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_GJ4BunfbjEKg6BSHEApOLa0qNub1rME6tjYHNFXJ9TF-Yjhqnw