Em cũng đang xài 1 cái Thinktank loại khác và có nhận xét là đồ Thinktank rất là trâu bò và bền như xe tăng!
Xin theo 1.800.000