Đồng cảm với các anh. Em cũng giao dịch GDD SG mua bán nhiều lần và khẳng định anh Thịnh là Người Tốt.