Anh Thịnh này em chán lắm.
Cứ mỗi lần đến, lại lọ mọ pha cafe đầu độc mình.