Ước gì được đi Hàn Quốc, mỗi tội chưa có gấu or tiền :<