Đang dùng cái Len kit mà rớt bể mất rồi, em dùng NX1000 bác nào có Len bán em cái.