Chế độ chống rung của Sony gọi là Steady Shot.

Bác vào MENU → (Camera Settings) trang 8 → [SteadyShot] → OFF.