Em đang băn khoăn con này với 35 1.4. Theo các bác thì nên lấy con nào hơn, nếu so ảnh chụp con này với f2 và con 35 1.4 với f2 thì chất ảnh thế nào các bác