Em chuyên ngành Kỹ thuật!
Vào đây mới biết "dân chơi" là Kỹ thuật nhiều wé! hi hi...